Poročilo za obdobje 2002-2019

Leta 2002 je skupina genetikov (M. Grabnar, P. Dovč, I.Kreft, R. Komel in B. Javornik) predlagala vključitev novega znanstvenega področja genetika v Podiplomski študij Bioloških in biotehniških znanosti na Biotehniški fakulteti (BF). Namen študija je bil ponuditi študentom pregledna in poglobljena znanja o naravi in organizaciji dednega materiala ter o zakonitostih prenosa genetske informacije, usmerjanju razvoja organizmov na osnovi podedovanih genetskih informacij, o genetskih osnovah za različne aplikacije v praksi in o eksperimentalnih metodah ter o nastanku in spreminjanju genetskega materiala in o genetskih osnovah biološke evolucije. Program študija je bil opredeljen s temeljnim predmetom Genetika, katerega vsebina je zajemala osnovna znanja genetike od Mendla do post-genomike, ki je bila dograjena s paleto teoretičnih, metodoloških in aplikativnih usmeritvenih predmetov. Usmeritveni predmeti so pokrivali specialna genetska znanja pri skupinah organizmov (človek, živali, rastline in mikrobi) ali na posameznih področjih (genomika, ekspresija genov itd). Leta 2002 je bil na predlog iste skupine genetikov potrjen na Senatu BF Kolegij za genetiko, ki je upravljal študij in skrbel za habilitacijske postopke na znanstvenem področju genetike. Na Univerzi v Ljubljani (UL) pa je znanstveno področje genetika pridobilo matičnost področja za Biotehniško fakulteto. Prvi vpis na študij genetike se je začel v šolskem letu 2002/03 in je potekal do leta 2007/08. Vpis študentov je bil zadovoljiv in po podatkih Pisarne za doktorski študij BF (08.10.2019) je na tem programu magistriralo 8 študentov in doktoriralo 33 študentov. Te številke izkazujejo interes študentov za znanstveno področje genetika in odlike študija z rednim izvajanem predavanj vrhunskih profesorjev genetike in organiziranimi rednimi predstavitvami študentskih seminarjev.

Po letu 2005 se je začela razprava o preoblikovanju študijskih programov v skladu z Bolonjskimi usmeritvami izvajanja študija. Na UL je potekala razprava o preoblikovanju »Podiplomskega programa Biomedicine« v nov program, prilagojen Bolonjskim pravilom. Lansirana je bila ideja, da vključimo področje genetike v bolonjski univerzitetni doktorski program Biomedicina, ker bi s tem razširili zanimanje študentov ne-biotehnoloških usmeritev, predvsem medicincev in (bio)kemikov za vpis na študij genetike, ki ga bi v okviru univerzitetnega doktorskega programa Biomedicina koordinirala Biotehniška fakulteta. Po dolgotrajnih pogajanjih na Senatih BF z argumenti, da tako širimo znanje izven okvirov BF, je bilo doseženo soglasje za vključitev študija genetike v UL doktorski program Biomedicina.

Pripravljen je bil program študija v skladu z bolonjsko Biomedicino. V programu smo vztrajali na Mendelski genetiki in modelnih organizmih (Modul I. in Modul II.) poleg tega pa smo glede na razvoja znanosti prvi na doktorskem študiju uvedli še Modul III: – bioinformatiko, ki se je izkazal za izrazito deficitarno področje v naše prostoru.

Na nov doktorski študijski program genetika v okviru Biomedicine smo vpisali prve študente leta 2007/08. Prvo leto kot tudi v naslednjih letih vpis sicer ni bil v skladu s pričakovanji čemur so tudi prispevale drastične spremembe sofinanciranja doktorskega študija v SLO – večinoma so si samo mladi raziskovalci (financiranje arrs) lahko privoščili doktorski študij, vpis na študijske programe pa je v večini primerov zavisel od afiliacije njihovih mentorjev. Smo pa zabeležili precejšne zanimanje tujih študentov za študij genetike. Ne glede na spremenjene pogoje doktorskega študija je od vpisa na študij genetike v okviru Biomedicine do oktobra 2019 po podatkih Pisarne za doktorski študij BF uspešno doktoriralo 23 študentov.

Študij genetika na programu Biomedicina je koordinirala Branka Javornik do leta 2012, nato pa je koordinatorstvo prevzel Simon Horvat. Kolegij za genetiko na BF, v sestavi Miklavž Grabnar, nato Darja Žgur-Bertok, Radovan Komel, Peter Dovč in Branka Javornik, ki je upravljal študij, je od ustanovitve leta 2002 do njegove ukinitve s strani Senata BF oktobra 2018 vodila Branka Javornik.

Strokovno administrativna dela za kolegij sta nesebično opravljali vodja Pisarne za doktorski študij BF, mag. Vesna Janežič Ješe in tajnica študija biotehnologije BF, ga. Nevenka Valič.

Na podiplomskem oz. doktorskem študiju genetika so v obdobju 2002-2019 predavali naslednji profesorji in profesorice: M. Grabnar, R. Komel, P. Dovč, B. Javornik, P. Trontelj, I. Kreft, D. Glavač, D. Rozman, T. Kunej T., J. Jakše J., D. Žgur-Bertok D., M. Kovač, G. Anderluh G., R. Jerala, U. Petrovič, B. Zupan, B. Peterlin, I. Čurik, G. Gorjanc.

Zapisala Branka Javornik, november 2019